Bij de ingebruikname van een nieuw zorgoproepsysteem komt meer kijken dan alleen het technische ontwerp en de bouw.  Voordat domotica goed gebruikt kan worden, is het noodzakelijk dat er nagedacht is over hoe dit systeem bijdraagt aan het uitdragen van de visie van uw organisatie en hoe alle medewerkers en andere stakeholders hierbij betrokken worden. Wat betekent de nieuwe techniek voor hen? Wat wordt er met hen gecommuniceerd, hoe worden de nieuwe werkprocessen ingericht, hoe wordt bereikt dat mensen echt anders gaan werken? Zo zijn er veel vragen waar in het traject een antwoord op gevonden moet worden. Dit vraagt een bepaalde mate van veranderingsbereidheid en innovatievolwassenheid van uw organisatie.

Consyst kan uw organisatie stap voor stap adviseren en begeleiden om met elkaar te komen tot een succesvolle implementatie van het nieuwe systeem en geslaagde transitie naar het ‘nieuwe werken’.

KLANTREIS

Wat houdt dit nu concreet in?

Aan de basis van onze samenwerking staan de innovatievolwassenheid en ambitie van uw zorgorganisatie. In onze klantreis laten wij zien welke stappen we – gezamenlijk – moeten doorlopen zodat we uiteindelijk tot het beste resultaat kunnen komen: perfect gebruik van zorgtechnologie door zowel bewoners als medewerkers. 

Wij lopen in de praktijk regelmatig tegen de situatie aan dat de wil om alle stappen van A tot Z te doorlopen aanwezig is. Iedereen kiest het allerliefst voor de gedegen en meest succesvolle aanvliegroute waarbij alle betrokkenen goed zijn opgelijnd en er in interdisciplinaire teams gezamenlijk vol overgave wordt gewerkt aan het optimale resultaat. Deze “route” duurt echter langer, vergt meer middelen vooraf en verlangt meer van alle betrokkenen in het hele proces (leidende rol van zorg, draagvlak vanuit bestuur, betrokkenheid van facilitaire en ICT diensten, pro-actieve communicatie en meer). De vergelijking met de “werkvoorbereidingsfase” in een normaal bouwproces is treffend: hoe meer tijd aan de voorzijde van een traject wordt vrijgemaakt om goed na te denken over alle keuzes, en hoe meer er sprake is van integrale betrokkenheid van alle expertises, des te beter wordt het eindresultaat. Bij een zorgproject is dit niet anders.

Wij zijn echter niet blind voor de praktijk – die erg weerbarstig kan zijn omdat het in een concrete situatie ontbreekt aan mensen, middelen en of/ tijd. Dan “moeten we gewoon door” of “moet de techniek die op omvallen staat, zo snel mogelijk worden vervangen”.  Hiervoor hebben wij een alternatieve aanvliegroute ontwikkeld. Daarbij is het belangrijk is om te beseffen dat we snel kunnen werken maar dat essentiële stappen niet overgeslagen mogen worden. Zelfs bij ogenschijnlijk de kleinste technische wijzigingen kan de impact voor de medewerker en de cliënt (en soms ook de beheerlast voor gebouwbeheer of ICT) enorm groot zijn. In alle gevallen is er sprake van een transitie richting een nieuwe vorm van werken. De meerwaarde van Consyst komt juist op dit punt het best tot uitdrukking. Als sparringpartner van onze klanten kunnen wij snel duiden wat de consequenties van een “kleine wijziging” zijn, wat de beste manier is om hiermee om te gaan en hoe de nieuwe aanpak het best binnen de organisatie wordt geborgd. Zo laten we techniek perfect landen bij de werkprocessen van uw professionals.