DOMOTICOACH

De domoticoach, een brug tussen zorg en techniek

Nederland vergrijst in hoog tempo. Steeds meer mensen zullen daarom in de toekomst zorg behoeven waardoor de werkdruk in de zorg alleen maar toeneemt. Inzet van technologie om aan die toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, lijkt evident. Technologie en zorgverlening zijn twee totaal verschillende werelden. Het simpelweg leveren van technisch innovatieve oplossingen leidt zelden tot het gewenste resultaat.

Consyst signaleert de ‘kloof’ tussen zorg en techniek en speelt hierop in door voor zorginstellingen op te treden als functie-leverancier in plaats van alleen techniek-leverancier. Er worden dan ook niet alleen technische implementatietrajecten verzorgd, maar Consyst manifesteert zich als een bedrijf dat pro-actief meedenkt en regisseert, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente kennis op het gebied van innovatie en vergrijzing.

Door de inzet van medewerk(st)ers die specifiek hiervoor opgeleid zijn, wordt een brug geslagen tussen zorg en techniek zowel voor het intra- als extramurale segment. De domoticoach kan op verschillende manieren ondersteunen waarbij in alle gevallen het zorgproces centraal staat en niet de techniek.

 

consyst-domoticoach

Ondersteuning bij beleid en besluitvorming

Bij beleidsvorming rondom het thema zorgdomotica kan de domoticoach uw organisatie begeleiden. Indien u overweegt om zorgdomotica in uw organisatie in te zetten of om uw bestaande systeem te vervangen, ondersteunt de domoticoach bij het nemen van een weloverwogen besluit.

De domoticoach weet waar u tegenaan kunt lopen op uw reis van de huidige naar de gewenste situatie. Hij helpt u in kaart te brengen welke factoren een rol spelen bij een succesvolle implementatie en bij efficiënt gebruik van domotica in uw organisatie

Betrokkenheid

De domoticoach ondersteunt bij het creëren van draagvlak voor de inzet van zorgdomotica** op de werkvloer. Doordat de domoticoach een zorggerelateerde opleiding* heeft gevolgd, heeft deze meer voeling met de zorgmedewerkers dan technisch opgeleid personeel. Hij kan de vertaalslag maken tussen zorg, techniek en management.

Door de zorgmedewerkers in een vroeg stadium te betrekken en hen mee te laten denken over een succesvolle implementatie ontstaat een positieve en constructieve sfeer van verandering. Door het gesprek aan te gaan met de zorgmedewerkers, de cliënten en hun familie worden wensen en behoeften in kaart gebracht waardoor een vloeiende implementatie en acceptatie het gevolg zijn.

Motiveren

Om de investeringen in techniek optimaal tot hun recht te laten komen, is het een must dat de medewerk(st)ers blindelings op deze techniek kunnen vertrouwen. Door hen goed te informeren, instrueren en de dialoog aan te gaan, zullen enthousiasme en vertrouwen groeien.

consyst-domoticoach-motiveren


Doordat de medewerk(st)ers meer gemotiveerd zijn zullen de veranderingen die met de implementatie van de nieuwe technologie en de nieuwe manier van werken gepaard gaan, soepeler verlopen. De domoticoach treedt op als verbindende schakel tussen zorg en techniek en weet weerstand om te buigen naar draagvlak.

Ondersteuning bij implementatie

Opleidingen in de zorg zijn in veel gevallen niet voldoende afgestemd op de snel veranderende technologische ontwikkelingen waar de zorg mee te maken heeft. Dit betekent dat het belang van training “on the job” steeds belangrijker wordt. De domoticoach kan hierbij een rol spelen.

Door ervoor zorg te dragen dat de eindgebruikers op voorhand vertrouwd zijn met de nieuwe toepassingen en de waarde inzien van de toename van de kwaliteit van zorg die ze ermee kunnen leveren, kan een optimale implementatie worden gerealiseerd. Tijdens de implementatie treedt de domoticoach op als klankbord. Wanneer zorgmedewerkers in de beginfase met onduidelijkheden geconfronteerd worden, kunnen ze deze met de domoticoach bespreken.

Evaluatie van het gebruik

Door met de betrokkenen op locatie in gesprek te gaan en mee te kijken op de werkvloer, kan de domoticoach achterhalen of er verbeterpunten aan de orde zijn op het gebied van domotica. De verkregen informatie wordt gebruikt om een verbetertraject te starten. Door in te zetten op tijdige evaluatie van het gebruik zullen de beschikbare functionaliteiten ook na verloop van tijd optimaal afgestemd blijven op uw zorgprocessen.

Verstoringen die in de praktijk vaak (onterecht) als technische manco’s worden afgedaan, blijken in veel gevallen voort te komen uit verkeerd gebruik van de apparatuur. Door de evaluatiegesprekken komen dit soort problemen eerder aan het licht, is een efficiënte procesgang gewaarborgd en maakt uw organisatie geen onnodige kosten door service interventies van vermeende technische problemen.

*Toegepaste Gerontologie

De opleiding Toegepaste Gerontologie is een toekomst gerichte opleiding waarbij de ouder wordende mens centraal staat. Een toegepast gerontoloog is gespecialiseerd in deze groep, breed georiënteerd en zoekt oplossingen voor vraagstukken op het gebied van wonen, werken, welzijn, maatschappelijke participatie, vrije tijd, mobiliteit, zorg en technologie. (Fontys)

**Domotica

Domotica omvat alle apparaten en infrastructuren in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners. (Domotica Platform Nederland)

domotica-consyst

 

 

PRODUCTEN
CQ-Net Server
  • 27 februari 2013
  • By Consyst BV

CQ-Net Server kan merk onafhankelijk systemen aan elkaar koppelen. Naast het succesvolle Eurocom Group verpleegoproepsysteem kunnen ook andere fabricaten worden verbonden met diverse (IP-) DECT-,...

FUNCTIONALITEITEN
Domotica
  • 26 februari 2013
  • By Consyst BV

Het centrale ICT communicatieplatform kan eenvoudig worden uitgebreid met comfort verhogende functionaliteiten die ook wel domotica genoemd worden. Hierbij valt te denken aan het sturen van...